Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1


Stk. 1:  Foreningens navn er Ballerup Jagtforening


Stk. 2:  Foreningens hjemsted er Ballerup Kommune


 


Organisatorisk tilhør

§ 2


Stk. 1:  Foreningen er, som medlem, Danmarks Jægerforbund (DJ), og er dermed underlagt disses love og bestemmelser.


Stk. 2:  DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser


Foreningens formål

§ 3


Stk. 1:  Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses jagtlige og dermed relaterede interesser i bred forstand og gennem sine aktiviteter, medvirke til, at jagten og naturforvaltningen sker på en forsvarlig måde og at den jagtlige etik højnes.


Stk. 2:  Partipolitik er foreningen uvedkommende og partipolitiske diskussioner og sammenkomster er uønskede.


Stk. 3: Sportsskydning til bevægeligt mål og skiver (hagl og riffelskydning) indgår som et primært mål blandt foreningens aktivitet.


Stk. 4: Via de sportslige aktiviteter at fremme medlemmernes skyde færdigheder.


Stk. 5: Via træningstilbud at opnå velegnede jagthunde.


Medlemmer

§ 4


Stk. 1:  Foreningen kan som medlem optage enhver person.


Stk. 2:  For at kunne repræsentere foreningen kræves forudgående medlemskab i mindst 3 måneder.


Stk. 3: Intet medlem kan stå i restance mere end 3 måneder, hvorefter bestyrelsen kan slette vedkommende. Når et medlem er slettet på grund af restance, kan vedkommende ikke genoptages, før denne har betalt restancen til foreningen.


Stk. 4: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel. Der refunderes ikke kontingent ved udmeldelse.


Stk. 5:  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter §§ 36-41.


Stk. 6:  Eksklusionen skal, for at få endelig gyldighed, godkendes af DJ’s Hovedbestyrelse.


Stk. 7:  Ophør af medlemskab medfører ikke krav om andel i foreningens formue.


Stk. 8: Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.


Kontingent og hæftelse

§ 5


Stk. 1:  Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent


Stk.: 2: Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for familie-, junior- og senior-medlemmer samt
for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.


Stk. 3:  Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


Ordinær generalforsamling

§ 6


Stk. 1:  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.


Stk. 2:  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før dens afholdelse.


Stk. 3:  Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden sker enten i DJ’s medlemsblad eller  på BJF’s hjemmeside med mindst 14 dages varsel.


Stk. 4:  Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:


1)     Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.


2)     Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære 
        generalforsamling.


3)     Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.


4)     Indkomne forslag.


5)     Fastlæggelse af kontingent.


6)     Valg af formand eller kasserer.


7)     Valg til den øvrige bestyrelse.


8)     Valg af suppleanter.


9)     Valg af revisorer og –suppleanter.


10)    Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling

§ 7


Stk. 1:  Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.


Stk. 2:  Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen afholde ekstraordinær generalforsamling seneste 8 uger herefter.


Stk. 3:  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske på BJF’s hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.


Afstemninger

§ 8


Stk. 1:  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Stk. 2:  Stemmeret har enhver med mindst 3 måneders forudgående medlemskab.               Medlemskab regnes fra den dag, hvor kontingentet er indbetalt.


Stk. 3:  Hvert medlem har en stemme.


Stk. 4:  Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer det eller hvis mindst 1 medlem begærer det.


Stk. 5:  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Stk. 6:  Beslutning foretages ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.


Stk. 7:  Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindste 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringen.


Bestyrelsen

§ 9


Stk. 1:  Foreningens bestyrelse består af 8 medlemmer.


Stk. 2:  Generalforsamlingen vælger først formand og kasserer (skiftevis hvert andet år) og derefter de nødvendige øvrige bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 3:  Efter valg konstituerer bestyrelsen sig selv.


Stk. 4:  Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, som afgår efter tur hvert år.


Stk. 5:  Endvidere vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, som afgår efter tur hvert år.


Stk. 6:  Valgperioden er 2 år og genvalg kan finde sted.


Møder, udvalg m.v.

§ 10


Stk. 1:  Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af bestyrelsen begærer det.


Stk. 2:  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at forestå foreningens medlemsaktiviteter.


Stk. 3:  Formænd og menige medlemmer af udvalgene kan vælges frit blandt foreningens medlemmer.


Stk. 4:  Udvalgsformændene refererer i alle tilfælde direkte til bestyrelsen.


Stk. 5: Udebliver et bestyrelsesmedlem flere gange uden afbud fra bestyrelsens møder, indkaldes suppleanten efter at formanden har meddelt pågældende bestyrelsesmedlem dette.


Stk. 6:  Udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, redaktør og andre kan, når bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt, deltage i bestyrelsens møder.


Stk. 7:  De nævnte personer udenfor bestyrelsen har ikke stemmeret.


Stk. 8:  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.


Stk. 9:  Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme.


Stk. 10:  Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.


Tegningsret


§ 11


Stk. 1:  Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden – henholdsvis næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.


Stk. 2:  Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


Stk. 3: Bestyrelsens forhandlinger føres til protokol / referat.


Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsmetode.


Formue og regnskab

§ 12


Stk. 1:  Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut eller sikre værdi-papirer.


Stk. 2:  Regnskabsåret går fra den 1, juli til den 30. juni.


Stk. 3:  Diæter og tilskud fastsættes af bestyrelsen indenfor statens regler.


Stk. 4: Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.


Stk. 5: Driftsregnskab og status kan rekvireres hos kasseren, af klubbens medlemmer en uge før  den ordinære generalforsamling.


Revision

§ 13


Stk. 1:  De 2 revisorer, jfr. § 9, stk. 5, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med fastsatte retningslinjer.


Stk. 2:  Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.


Stk. 3: Revisoren skal hvert år i god tid inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.


Bestyrelsens afgang

§ 14


Stk. 1:  Bestyrelsen kan, når ganske særlige grunde foreligger herfor, indgive sin dimmisionsbegæring.


Stk. 2:  For at et stillet mistillidsvotum kan vedtages, skal mindst halvdelen af de fremmødte på en generalforsamling plus 1 medlem stemme for.


Stk. 3:  Et mistillidsvotum til bestyrelsen, vedtaget på en generalforsamling, skal, for at få endelig gyldighed, tillige vedtages ved urafstemning blandt medlemmerne.


Persondatahåndtering.


§ 15


Stk. 1: Tilmeldinger til arrangementer i BJF sker via mail, hjemmeside eller Jægerforbundet. Tilmeldinger og lister med de relevante deltageroplysninger slettes efter afsluttet aktivitet. Navn på vandrepokaler fjernes kun hvis dette er et skriftligt krav fra et medlem og evt omkostninger afholdes af medlemmet.


Stk. 2: Tilmeldingslister som skal bruges som bilag for regnskabet vil blive gemt af kassereren i 5 år.


Stk. 3: Årsberetningen fra generalforsamlingen er et officielt dokument som er offentligt tilgængeligt på hjemmesiden.


Stk. 4: For sociale medier skal indstillinger være så brugeren selv kan slette egne opslag og melde sig ud af gruppen.


Stk. 5: Nye medlemmers tilmeldingsinformation videregives til Jægerforbundet og slettes efterfølgende.


Sammenslutning

§ 16


Stk. 1:  Beslutning om sammenslutning med andre lokalforeninger under Danmarks Jægerforbund,
således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening,
kan alene finde sted efter generalforsamlingens beslutning. Beslutningen skal tillige vedtages ved efterfølgende urafstemning blandt medlemmerne.


Opløsning

§ 17


Stk. 1:  Generalforsamlingen kan, med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.


Stk. 2:  Foreningens formue skal herefter – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af
Danmarks Jægerforbund i indtil 5 år.


Stk. 3: Stiftes en ny lokalforening under Danmarks Jægerforbund i foreningens område inden for
femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening.
I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Danmarks Jægerforbund, som skal anvende den til naturbevarende formål.


Stk. 4: Klubben hæfter alene ved egen formue efter gængse retslige regler.


Ikraftræden

§ 18


Stk. 1:  Disse vedtægter , der er vedtaget på en ordinær generalforsamling fredag den 29. november 1991, med bemærkning, at vedtægternes § 8, stk. 2 efterfølgende er udformet af bestyrelsen efter pålæg fra generalforsamlingen, træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.


——————————————————————————————————————-


Ændringer:


1)     §9 stk. 1: Bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 8 (GF den 3/9 -1999)


2)     §4 stk. 1: “uberygtet person” ændres til “person” (GF den 6/9-2002)


3)     Ændring af vedtægterne til optagelse i Dansk Idræts Forbund. Ændring og tilføjelser af §2, 3, 4, 6, 11, 12, 13 og 16. Nye er §18 og 19 (GF den 4/9-2009)


4)     §6 stk. 3 og  §7 stk. 3 – ændring af indkaldelsesproceduren til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling (GF den 3.9.10).


5)     §3, stk. 1, medlemsblad fjernet, stk. 4 tilføjet. §4 stk. 4: udmeldelse berettiger ikke til refundering af kontingent. §6, stk. 3: medlemsblad fjernet. §12 stk. 5, regnskab kan rekvireres en uge før generalforsamling. §13, revisoren skal i god til inden generalforsamlingen gennemgå regnskabet. § 18 våbenpåtegningsreet og §19 tilbagekaldelsesret og pligt fjernes. (GF den 7/9-12)


6)    §2, stk. 1, fjernet: “tilsluttet Dansk Flugtskydning Forbund under Dansk Skytte Union og Danmarks Idræts-Forbund, samt” da BJF er udmeldt af DFF. (GF den 4/9-15)


7)    Nyt §15 om Persondatahåndtering og efterfølgende §´er rykkes.