om foreningen

Ballerup Jagtforening

Engagergård,

Måløv Byvej 288, 2760 Måløv

CVR: 36267569

 

Bank: Nykredit 5479 0002520602

BJF er en forening under Danmarks Jægerforbund  der aktivt træner de almindelige jagtrelevante discipliner som hundetræning, riffelskydning, flugtskydning og jagthorn. Endvidere afholdes en række foreningsarrangementer og uformelle konkurrencer.

 

Da deltagerne typisk er aktive jægere, er der ved deltagelse i foreningens arrangementer altid gode muligheder for at udvide sit netværk til andre jægere,  og det er ikke usædvanligt, at flere af vore medlemmer ender med at være i et jagtkonsortie sammen.

 

Følg os på Facebook og tilmeld dig vores nyhedsbrev for løbende at blive orienteret om kommende arrangementer.

Jægerrådsmøde Ballerup onsdag 29. januar 2020 kl. 19:00 på Engagergård


Med et formidabelt fremmøde på 3 personer (jægerrådsbestyrelsen) afholdt Ballerups Jægerråd det årlige møde på Engagergård den 29. januar 2019 - vi har siden JKF’s barndom plæderet for, at med kun een jagtforening i kommunen bør jagtforeningsbestyrelse og jægerråd være sammenfaldende (også officielt) - for at bibeholde en smule interesse for jægerrådet!

Her i kommunen er der kun en jagtforening - Ballerup Jagtforening - så alt arbejdet og initiativerne sker via bestyrelsen i jagtforeningen, hvor jægerrådsformanden sammen med foreningens formand tegner det politiske arbejde i forhold til kommunen.

Da vi kun var 3 deltagere, fandt vi det overflødigt at følge dagsordenen – vi genvalgte dog formanden ”med akklamation” og den øvrige bestyrelse, der består af Torben Clausen og Erik Block-Schultz blev også siddende.

Foreningslokaliteter: Kommunen og foreningen har lavet en ny brugeraftale vedr. foreningslokalerne og området Engagergård som bl.a. medfører en opsigelse på et år, idet området nu er udlagt som kommende erhvervsområde. Der er foreløbig udarbejdet et skitseprojekt for hele området, som bevirker at Engagergård vil blive påvirket af projektet, hvilket igen kan betyde, at foreningen risikerer at blive sagt op i løbet af ganske få år. Men vi håber på det bedste og forventer, at kommunen vil være behjælpelig med anvisning af andre lokaliteter til den tid.

Foreningen arbejder troligt videre med de mange aktiviteter:

Jagttegnsundervisning: Der gennemføres undervisning p.t. for 11 aspiranter.

Riffelskydning: Vi har afholdt pokalskydning i Råmosen, været på besøg i skyde- biograf med 10 deltagere samt afholdt skydedag med forskellige skydestillinger. Herudover har der været deltagelse i jagtfeltskydning. Salonbanen kører også videre efter en fornyet tilladelse fra politiet. Der har fortsat været tilgang af instruktører til området.

Flugtskydning: Vi gennemførte igen Trekantskydning med Værløse og Stenløse/Veksø Jagtforening. Herudover er der afholdt pokalskydning og endelig en skydedag med jægerforbundets skydevogn.

Det er besluttet at foreningen kun anvender bio-patroner på vores arealer fremover.

Hundeområdet. Har altid været et meget aktivt område og der er gennemført træningskurser inden for alle områder med fuldtegnede hold for begyndere, lidt - og lidt mere øvede hunde/-førere med afsluttende apporteringsprøver

Reguleringsområdet: Vi udfører reguleringer i både Ballerup kommune, Ganløse, samt Rødovre Kommune.

Jagthorn: Jagthornsspillerne har igen i år opnået fine resultater samt deltaget ved diverse begivenheder og arrangementer.

Som et led i promoveringen af foreningens arbejde deltog vi i et stort kommunalt arrangement ”Kongernes Jagtgilde” med mange aktiviteter – hornspil, hunde-opvisning, ”Bliv naturligVis”, Skydesimulator samt en familiejagtsti m.v.

                                                                      

         Verner Seibæk (formand)         

               

Referat BJF’s generalforsamling torsdag 5. september 2019 kl.19.00 på Engagergård.  

 

Med et fremmøde på i alt 24 personer blev generalforsamlingen indledt med hornblæsning og    

efter 1 minuts stilhed til minde om de af vore jagtkammerater som ikke længere er blandt os, kunne formanden gå over til

 

  1. Valg af dirigent

Arne Holten var endnu engang lokket fra Dragør og blev valgt som ordstyrer – han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav dermed igen ordet til

 

  1. Formandens beretning (Peter Normark)

2018/2019 har været et godt år med god udvikling for flere udvalg og stor succes for foreningens deltagere i diverse konkurrencer.

 

En af de store bekymringer fra sidste år var manglen hundeinstruktører – denne hurdle er lettet   væsentligt med tilgangen af i alt fire nye trænere – Bo, Kenneth, Iben og Bent.

 

Det er stadig bestyrelsens intention at fortsætte med at uddanne nye instruktører som virkelig ønsker at være aktive frivillige i foreningen, så vi også fremadrettet kan opretholde et højt aktivitetsniveau for vore medlemmer og der bidrager til medlemmernes dygtiggørelse inden for de forskellige jagtlige discipliner.

 

Udvalgsformændene vil gennemgå de aktiviteter, der er gennemført i 2018/2019.

 

Riffeludvalget (Claus Soltau)

Det har været et år med rigtig mange aktiviteter.

Vi startede foreningsåret med pokalskydning i Råmosen – Der var et fint fremmøde, og der blev leveret rigtig god skydning. (Vi har i øvrigt årets pokalskydning førstkommende lørdag den 7.)

I februar var vi i skydebiografen, 10 mand deltog i jagt på løbende vildt – en rigtig hyggelig og lærerig aften, som vi gerne vil gentage, hvis der er tilslutning til det

Råmosen har været godt besøgt - godt 6.000 skud er det blevet til.

I juni arrangerede vi en speciel skydedag med fokus på skydestillinger.
Skytterne blev udfordret i alverdens skydestillinger, der udover at kunne bruges på jagt havde særlig relevans for skytter der skulle deltage i jagtfeltskydningerne.

Vi har også i år haft tilgang på instruktør siden – vi forsøger som nævnt i formandens beretning at opretholde en stabil størrelse på instruktørkorpset – hvilket giver os mulighed for at have mange åbningsdage.

Salonriffelbanen på Høloftet blev godkendt i foråret.
Vi valgte at få en kun etårig tilladelse, da banen ikke umiddelbart er brugbar til luftvåben pga bagvæggen, der giver tilbagespringere.
Til foråret bliver skivevæggen udskiftet, så vi også kan få tilladelse til at skyde med luftvåben.

Ved kreds 7’s jagtfeltskydning i Jægerspris den 23. juni deltog der 5 BJF’ere, hvoraf 3 skytter deltager i FM i Ulfborg den 22. september – knæk & bræk til dem.

 

Flugtskydningsudvalget (Claus Soltau)

Trekantskydningen blev i år afholdt den 24. juni hos SVJ – med SVJ som vinder - med 8 duer…

Vores egen pokalskydning blev afholdt den 4. august, med god deltagelse.

Vi havde i slutningen af august et arrangement på Engagergård med Jægerforbundets skydevogn og vores egen lerduekaster - hyggeligt og lærerigt.
Som et nyt tiltag, har vi i år besluttet at der kun må anvendes bio-patroner på vores arealer, så vi undgår alle de plasthaglskåle, der ellers skal samles op. (Der blev skudt knap 1.000 skud på dagen).
Udover lerduerne, var der også flere der fik testet forskellige patrontyper på blankt papir - en øjenåbner for mange…

 

Hundeudvalg (Peter Normark)

Sensommertræningen 2018 gik godt med tre fulde hold – begyndere, mellem og øvede.

 

Lydighedstræningen fra januar til marts og apporteringstræningen fra april til juni kørte med god tilslutning.

 

DJ’s hundekoordinator var forbi for at overvære vores træning, hvilket vi fik en rigtig god tilbage- melding på og vi fik formidlet en kontakt, så to af vores nye trænere, som søgte et godt sted at ”gå føl” blev etableret– og så havde de ovenikøbet taget uddannelsen. Det var en stor succes for såvel deltagere som hele udvalget. Endvidere har Bo som har gået træner i mange år og Bent taget uddannelsen til hundeinstruktør og alle har en række gode ideer til træning og hold.

 

Studenterholdet havde i år 11 deltagere, hvor i hvert tilfælde én har bestået den udvidede apporteringsprøve – ovenikøbet 2 gange.

 

Marktræningen i februar blev gennemført med 12 deltagere, hvoraf én hund har været på markprøve og vundet en 1ste præmie.

 

Der blev afholdt apporteringsprøve i juni med lige knapt 40 startende hunde – som alle havde en god dag og viste flot hundearbejde – prøven er reduceret en smule i forhold til tidligere aht. deltagerantal og arrangementet i almindelighed.

 

Der er desværre ikke afholdt hvalpemotivation, men vi er i udvalget enige om, at vi vil forsøge at gøre mere for at få gang i hvalpemotivationsholdet, da det er et vigtigt tidspunkt at få fat i jægere med nye hunde så de bliver interesseret i at følge det videre forløb med lydighed og apporterings-træning – og samtidig vil en god hvalpemotivation kunne afhjælpe visse af de udfordringer (mangler) vi ser hos unghunde på begynderholdet på specielt apporteringsholdet.

Torben Clausen havde en hilsen fra Skovfoged Svend Norup fra Dyrehaven om vi evt. kunne stille med et par stående hunde til at finde råvildt i græsset før høslættet i Dyrehaven (Er der overhovedet råvildt i Dyrehaven?)

 

Reguleringsudvalget (Erik Voigt)

Reguleringsudvalget består i øjeblikket af 5 gæve jægere (Anders, Kim H, Claus, Ulrik og Erik V), som til sammen har gjort et stort reguleringsarbejde det sidste år.

Ballerup Kommune i alt: 5 stk. ræve heraf 3 med skab samt en dødfundet ligeledes med skab.

Vi har to gange haft fælder ude uden resultat.

Der er stadig en aktiv fælde.

Så har der været rotter på loftet på Engagergård.

Vi startede den 17 april 2019 og der er til dato fanget 11 stk. rotter (den største målte 39 cm fra snude til halespids og vejede 354 gram) + 7 stk. mus.

Vore kameraer viser stadig rotter.

Rottefængeren er aktiveret og kommer igen den 27/9-19

Vi har haft en henvendelse fra en havekoloni, som mente at de havde besøg af et "rovdyr" og ville have sat en fælde op. Da vi ikke med sikkerhed kunne sige hvilket dyr det drejede sig om, blev der opsat et kamera.

Den første uge var der ingen aktivitet, men anden uge var der gevinst. 2 katte - flere mus på græsplænen, samt en enkelt mår. Sagen blev afsluttet.

Der har ligeledes været opsat et kamera i en villahave pga. mistanke om rotter. I løbet af 20 dage var der intet at se. Sagen blev afsluttet.

 

Mink i Ganløse.

Der har været en henvendelse fra en jæger, som havde en rede med mink under en bådebro.

Vi forsøgte over en måned - uden held - at fange minkene i vores fælder

Udvalget besluttede at afslutte sagen og bad personen rette henvendelse til den lokale jagtforening.

 

 

Rødovre Kommune.

Resultatet blev: 4 stk. hanræve + 4 stk. tæveræve og 2 stk. forgæves forsøg.

Der er stadig 3 stk. fælder i brug.

Flere talte om vigtigheden af en hurtig reaktion – af hensyn til troværdigheden - på henvendelser fra publikum om reguleringshjælp, men der er jo grænser for hvor langt omkring reguleringsfolket skal komme - det burde være et job for kredsens reguleringskoordinator af, hvis der er liv i ham!

Som et eksempel på hurtig reaktion kunne Erik Voigt fortælle, at han var blevet ringet op en nat kl. 2 af et kvindemenneske, at nu sad der en ræv i hendes hønsehus – så var det med at komme ud af fjerene (undskyld udtrykket)

 

Web udvalgets beretning (Kim Hansen)

Vi har fået en fin ny hjemmeside, der kan fanges ved at gå ind på bjf.dk/power/kalender/riffel o.s.v. og fjerne alt fra og med power og så trykke på bjf.dk igen. Siden har dog stadig nogle mangler, der vil blive rettet henad vejen - vi skal måske have fat i en programmør.

 

Husudvalg, Engagergård (Kristian Jensen)

Vi har været ude med den store pengepung, hvilket betyder, at Engagergård har fået ny belysning i Kostalden - samtidig har vi fået ryddet op og kasseret gamle højtalere o.m.a.

Der er købt nye frysere ind til vildtopbevaring for hundetræningen og de fleste gamle – altså frysere -er smidt ud. To reserver står dog stadig på loftet.

De nye frysere har fået plads i Hestestalden for at undgå, at de skal bruge for meget energi grundet overopvarmning af lokalerne, som det skete på loftet sidste sommer.

Som nævnt under reguleringsudvalget har der været rotter på loftet - et medlem har gjort en stor indsats for at få dem væk, med lidt hjælp fra den kommunale rottefænger.

 

Vi har fået nye naboer, hvilket har medført en del aktivitet omkring vores lokaler. Vejene omkring gården har været godt brugte, og bærer præg af især den tunge trafik i forbindelse med den ombygning som Hovedbygningen har været igennem.

I samme forbindelse er der lavet ny kloak m.m., som har betydet at gårdens parkeringsforhold er lettere reducerede.

Bestyrelsen har på grund af vejskaderne skrevet til kommunen, og bedt om at få udbedret skaderne på vejen. Kommunen har dog endnu ikke svaret.

Der er opsat ny skraldespand ved indgangen til foreningens lokaler - den deler vi med biavler-foreningen og hyrdehundeklubben.

I vinter har der været en del falske alarmer fra alarmanlæget. Det er nu udbedret med et antal nye følere.

Der har været arbejdsdage i forbindelse med de beskrevne nyindkøb, men maling af Kostalden, ind mod gårdspladsen, mangler stadig, ligesom færdiggørelse af garagen til havetraktoren nu mangler en nødvendig kommunal tilladelse.

Bortset fra det har kommunens folk reageret ret prompte når der var behov for det. (Utæthed på taget m.m.)

Der blev efterlyst en bedre brændenældebekæmpelse på arealerne a.h.t. hundetræningen

 

Jagthorn (Kim Jensen)

De sidste par år har Jagthornsgruppen kunnet prale af gode resultater til både Kredsmesterskab og Forbundsmesterskab. Den forgangne sæson var ingen undtagelse, men gennemsnitsalderen på det øvede hold er forholdsvis høj, så bliver vi desværre langsomt færre og færre.

Vi startede med 12 blæsere der som vanligt brugte det meste af efteråret på at træne traditionelle jagtsignaler.

Med Kristian Noe som instruktør begyndte vi også og træne nye signaler, så vi kunne blive i stand til optræde med nye numre til forårets konkurrencer.

Det lykkedes os også at holde et lille begynderhold på tre mand i gang gennem hele sæsonen. Vores udfordring i kommende sæson bliver at finde en ny instruktør, da Karina, som har undervist, er flyttet for langt væk.

For andet år i træk var det igen Ballerup som var vært ved kredsens duelighedsprøver.

I år havde vi dog fået mulighed for at afholde arrangementet på et ældrecenter i Frederikssund, hvor det frivillige personale hjalp os med forplejning til deltagerne.

To måneder senere var der Forbundsmesterskab på Nibe Landbrugsskole, Her lykkedes det os at få en anden plads i A-rækken, hvilket betyder at vi i den kommende sæson skal stille op i Mesterrækken med de udfordringer det så giver.

Ud over jægerforbundets konkurrencer deltager Jagthornsgruppen i forskellige arrangementer, senest ved ”Kongens Jagtgilde” i Pederstrup.

Sæsonen blev afsluttet d.17/6 hvor vi med deltagelse af påhæng havde en hyggelig aften her på Engagergård

En af vores største udfordringer er fortsat at tiltrække nye blæsere til holdet, så vi håber at vores gode resultater kan være med til at ”stjæle” blæsere fra andre grupper, men jeg regner da også med at alle vil være med til og reklamere for Ballerup Jagthornsgruppe, hvis man hører om folk der enten kan eller vil lære at blæse på jagthorn.

Jagttegn (Verner Seibæk)

Efter at der i flere år har været mange tilmeldinger til jagttegnskurset måtte vi konstatere, at der kun var fire tilmeldinger helt frem til opstartsdatoen.

Vi besluttede derfor af både økonomiske og pædagogiske grunde ikke at oprette holdet. De tilmeldte blev henvist til kursus i Egedal Jagtforening. I den kommende sæson håber vi, at der igen kan tegnes et fuldt hold på 10-15 deltagere, som især pædagogisk vil være det optimale antal.

 

På det netop gennemførte høstmarked ”Kongens jagtgilde” i Pederstrup, deltog foreningen med flere aktiviteter og vi fik lejlighed til at udlevere et stort antal brochurer om foreningen hvor der var mulighed for at læse og høre om jagtegnskurset og samtidig kunne interesserede tilmelde sig på dagen. Vi fik 2 tilmeldinger og må håbe/forvente, at der kommer flere, da mange gav udtryk for interesse i at erhverve jagttegn.

 

Diskussion af fremtidige indsatsområder

Formanden havde efter hvert indlæg efterlyst ideer til nye tiltag, hvilket dog ikke gav meget respons. (se under Eventuelt)

 

Beretningen/-erne blev godkendt af generalforsamlingen. år

 

  1. Regnskabet (Kim Hansen)

Regnskabet var i år papirløst, så vi måtte klare os med en ”lysbilledserie” som kassereren cyklede igennem og at dømme af hans egne ytringer, var han godt tilfreds med det opnåede resultat, hvilket udløste den traditionelle øl/sodavand – foreningens kasse udviste et indestående på ca. 170.000 kr

Som et kuriosum kan nævnes at kommunen nu er begyndt at opkræve vandafgift, hvilket ikke i BJF ville være at tema for år tilbage, hvor øldepotet bugnede.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Indkomne forslag

Ingen

 

  1. Kontingent.

Kontingentet foreslås igen i år at følge samme regulering som Danmarks Jægerforbund, og i år var dette sat til en stigning på 2,4 %, svarende til 18 kr. i ekstra bidrag til BJF og en samlet pris på 943 kr. for ordinære medlemmer af Danmarks Jægerforbund og Ballerup Jagtforening, hvilket blev vedtaget af de tilstedeværende.

 

BJF har 384 betalende medlemmer.

 

 

  1. Valg af formand:

Peter Normark blev genvalgt for 2 år til 2021

 

  1. Valg til bestyrelsen:

Verner Seibæk blev genvalgt til 2121

Claus Soltau blev genvalgt til 2021

 

Følgende er også i bestyrelsen: 

Kim Hansen, kasserer er valgt for 2-årig periode til 2020

Inge Lise Keldsbo er valgt for 2-årig periode til 2020

Kim Jensen er valgt for 2-årig periode til 2020

Kristian Jensen er valgt for 2-årig periode til 2020

 

Jette Tuuri er stoppet i bestyrelsen og i stedet blev

Trine Halager valgt for en 2-årig periode til 2021

 

  1. Valg af suppleanter:

Anders Mørk Jakobsen blev valgt til 2021

Ulrik Nielsen er valgt til 2020

 

  1. Valg af revisorer:

Niels Halager blev valgt til 2021

Peter Boll er valgt for en 2-årig periode til 2020.

 

Revisor suppleant:  Erik Voigt til 2020

 

  1. Eventuelt

Foreningen burde stille jagt til rådighed for medlemmerne, nu hvor der er penge i kassen – ligesom det foregår ved Langstrup mose, hvor flere lodsejere giver nyjægere mulighed for at komme lidt på jagt – det samme kunne lade sig gøre ved at foreningen lejede noget jagt - Ballerup kommune er ikke interesseret i skydevåben.

Tværgående samarbejde mellem udvalgenes medlemmer.

Medlemskab af grønt råd, hvilket kræver at lokale stillere bakker op om kandidaten.

Når og hvis vi har planer lidt frem i tiden bør disse også lægges ind i JÆGER

Torben Clausen anbefalede os at komme til Forbundets Strukturmøde den 2. oktober i Sorø – mødet afholdes dog i Ringsted.

Samme T.C. takkede på kredsens vegne for gratis opstaldning af skydevognen her på gården

Krage-/skadepokalen blev selvfølgelig igen vundet af Erik Voigt, som slog Torben Clausen med flere benlængder.

Formanden takkede Jette Tuuri for godt samarbejde i bestyrelsen og Arne Holten for endnu engang at stå til rådighed til dirigenthvervet. (Flaskerne var lagt på køl)

 

Dirigenten lukkede mødet og takkede for god ro og orden

 

Ballerup 10. september 2019.

 

 

-------------------------       -----------------------------                     -----------------------------

       Arne Holten         Peter Normark Sørensen                    Erik Block-Schultz

         Ordstyrer                      Formand                                               Referent